Thiết kế

 Tư vấn xây dựng và thiết kế

Thủy điện Hà nội sẽ thiết kế và phối hợp dự án thủy điện của bạn thông qua tất cả các giai đoạn phát triển từ địa điểm đánh giá ban đầu cho đến xây xây dựng và vận hành.

 • Lập báo cáo xin phép đầu tư
 • Lập báo cáo qui hoạch
 • Lập dự án đầu tư
 • Lập thiết kế kỹ thuật
 • Khảo sát điều kiện địa hình
 • Khảo sát điều kiện địa chất
 • Khảo sát thủy văn
 • Báo cáo thủy năng, ước tính doanh thu dự án
 • Khảo sát điều kiện kinh tế xã hội
 • Lập hồ sơ đền bù sử dụng đất
 • Xin cấp phép đầu tư
 • Đânh giá tác động môi trường
 • Tham vấn ý kiến công đồng
 • Báo cáo môi trường định kỳ
 • Lập kế hoạch giảm nhẹ thiệt hại
 • Xin cấp phép sử dụng nước mặt
 • Xin cấp phép hoạt động điện
 • Xin cấp phép đấu nối lưới điện
 • Thỏa thuận mua điện
 • Nghiên cứu mô hình số và vật lý
 • Thiết kê sơ bộ
 • Thiết kế kỹ thuật
 • Thiết kế thi công
 • Lập khái toán ban đầu
 • Phân tích tài chính khả thi của dự án
 • Lập kế hoạch phát triển dự án
 • Chuẩn bị chi tiết chi phí phát triển dự án
 • Lập tổng mức đầu tư
 • Lập tổng dự toán
 • Lập tự toán xây dựng
 • Thẩm tra kỹ thuật dự án
 • Thẩm tra dự án đầu tư
 • Địa kỹ thuật vị trí xây dựng
 • Thiết kế xử lý nền móng công trình
 • Thiết kế quan trăc công trình
 • Thiết kế hệ thống điều khiển, giám sát
 • Thiết kế hệ thong quan trắc
 • Thiết kế 3D và mô hình hóa
 • Thiết kế hệ thống chuyên ngành
 • Xin cấp phép xây dựng
 • Báo cáo phòng chóng cháy
 • Thiết kế giao thong và kết nối hạ tầng
 • Lập kế hoạch xây dựng